وقتی آسمان آبی یا زمین ھای سبز و گلھای قرمز را میبینید چه حسی دارید؟ پر از آرامش میشوید؟ آیا از خود پرسیده اید که رنگھای قرمز نشانگر چه چیزی ھستند؟ چرا وقتی به رنگ قرمز یک علامت توقف در جاده یا خیابان نگاه میکنید نگران و مضطرب میشوید اما قرمزی یک گل میتواند شما را پر از ھیجان و انرژی کند؟
رنگ شناسی در کسب و کارھا مطالعه تاثیر و روانشناسی رنگ بر بازار و مشتری به عنوان یک عامل تعین کننده رفتاری است و برند ھا و شرکتھا به خوبی میتوانند از تاثیر رنگ ھا بر توسعه تجارت خود بھره مند شوند.

روانشناسی رنگ ھا
امروزه ثابت شده است که رنگ ھا تاثیر روان شناختی قوی و قدرتمندی را بر رفتار و تصمیمات افراد دارند و این واقعیت توسط دو گروه موثر در کسب و کار ھا یعنی طراحان و بازاریاب ھا بخوبی مورد استفاده قرار گرفته است.
بیشتر وقتھا رنگ میتواند تنھا دلیل خرید یک محصول باشد! پسند کردن یک لباس ؛ انتخاب یک کفش ، خریدن ماشین ؛ عاشق یک اسباب بازی شدن و حتی دل بستن به یک شخص میتواند شدیدا تحت تاثیر رنگ آنھا قرار گرفته باشد.

در یک نظر سنجی ٩٣ درصد خریداران گفتند که تمرکز و توجه آنھا بر ظاھر محصول بوده و نزدیک به  ٨۵ درصد آنھا نیز دلیل انتخاب خود را رنگ عنوان کرده اند!

رنگھا چگونه بر مردم تاثیر میگذارند؟

قرمز:
– احساس فوریت و ضرور ایجاد میکند که برای فروش کالاھا بسیار مھم است.
– اشتھا را تشویق میکند به ھمین دلیل توسط عرضه کننده ھای فست فود استفاده میشود.
– فشار خون و ضربان قلب را افزایش میدھد و با خود شور و ھیجان و حرکت را ھمراه میاورد.

آبی:
– رنگ مورد علاقه آقایان است و با صلح ، آرامش و اطمینان ھمراه است.
– آبی احساس امنیت را کنترل میکند ، اشتھا را محدود میکند و به افزایش بھره وری کمک میکند.
– رایج ترین رنگ مورد استفاده شرکت ھا و مارک ھا و برند ھای محافظه کاری است که به دنبال تقویت اعتماد به محصولاتشان ھستند.

سبز:
– سلامتی ؛ آرامش ؛ قدرت و طبیعت را ھمراه رنگ سبز احساس میکنیم.
– در فروشگاه ھا برای استراحت مشتری میتوان از زمینه یا طرح ھای سبز استفاده کرد.
– سبز باعث تحریک ھارمونی در مغز شده و به ایجاد تعادل ھمراه با ثبات و قاطعیت کمک میکند.

بنفش:
– حس احترام و خاص بودن ھمراه با خرد و دانایی از تاثیرات رنگ بنفش است.

زرد:
– رنگ زرد باعث گریه نوزادان میشود! پس مراقب آنھا باشید اگر چه زنگ نارنجی یا پرتقالی میتواند آن را تعدیل کند.
– در کسب و کار و طراحی ھای وابسته به آن از طیف رنگ نارنجی-زرد برای ایجاد یک حس اضطراب برای تحریک خریداران استفاده میشود که باعث توجه بیشتر آنھا به ویترین یا چیدمان کالا میگردد.

سیاه
– اقتدار ؛ ثبا و قدرت ارتباط زیادی با رنگ سیاه دارد.
– غالبا نمادی از ھوشمندی است اما نباید زیاد و تکراری مورد استفاده قرار بگیرد.

خاکستری:
– سمبل و نشانھ احساس عملی ؛ پیری و ھمبستگی است.
– استفاده بیش از حد از خاکستری میتواند به افسردگی منجر شود.

سفید:
– ھمراه با احساس پاکی ، ایمنی و پاکیزگی است.
– ھمچنین به عنوان یک رنگ بیطرف نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
– فضای سفید به ایجاد خلاقیت و درخشندگی کمک میکند زیرا حالتی تمیز و بدون تغیر است.

استفاده صحیح از تئوری رنگھا
از تضاد رنگھا و کنتراست آنھا برای کاھش خستگی چشم استفاده کنید و به خوانندگان یا بینندگان امکان تمرکز روی موارد خاص را بدھید.
به عنوان مثال انتخاب رنگ ھای روشن تر باعث می شود تا کاربران احساس انرژی بیشتری داشته باشند که می تواند واکنش ھا و واکنش ھای بھتری را برانگیزد.
اما اگر وب سایت شما دارای اطلاعات گسترده ای است ، ممکن است متوجه شوید که یک موضوع رنگ تیره تر پردازش داده ھای شما را برای خوانندگان آسانتر می کند.

مثال ھایی از روانشناسی رنگ ھا که توسط برند ھای معروف استفاده شده است:
مک دونالد رنگ ھای پر انرژی مانند قرمز و زرد را انتخاب می کند که برای کودکان جذاب است ، اشتھا را روشن می کند و احساس فوریت ایجاد می کند. این امر پرداخت و انتخاب مشتری را سریعتر می کند.
جالب اینجاست که تنھا برند بزرگ جھانی که از رنگ سبز به عنوان رنگ اصلی خود استفاده می کند Starbucks است. با استفاده از نمایش ھای سبز ، Starbucks امیدوار است که در کافه ھای خود احساس آرامش ایجاد کند و از مشتریان دعوت می کند تا در یک روز استرس زا برای استراحت قھوه وارد شوند.

امیدوارم با خواص رنگھا و ضرورت استفاده از روانشانی رنگ ھا در کسب و کارھا آشنا شده باشید.
این مطلب با ھمین محتوا در شماره ۴ مجله ھیولای خلاق نوشته شده است.